Geneza tworzenia Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim sięga 1900 roku. Tego roku z inicjatywy obywateli honorowych miasta powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu Św. Założycielami straży byli między innymi aptekarz Jan Żakowski, Adam Mrozowski i właściciel cegielni „Jadwigów" Tomasz Głowacki. Straż Pożarna miała swoją siedzibę przy placu Św. Floriana obok Magistratu. Na swym wyposażeniu posiadała sikawki czterokołowe, beczki żelazne na wodę, wóz rekwizytowy i inny sprzęt. Wartość majątku szacowano ponad 8 tyś. rubli. Członkami Ochotniczej Straży Pożarnej byli drobni rzemieślnicy i właściciele zakładów pracy z terenu miasta, jak: prowadzący zakład Szewski Stanisław Piotrowicz, Stanisław Bielecki i inni.

Ochotnicza Straż Pożarna w 1901 roku zrzeszała 3 członków honorowych , 94 rzeczywistych i 116 członków czynnych. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składał się między innymi z księdza Wacława Wodeckiego, który był prezesem, księdza Tadeusza Szubstarskiego, właściciela Cegielni Pana Wincentego Klepackiego i właściciela Browaru Pana Stanisława Saskiego. W 1925 roku społeczeństwo miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dowód uznania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ufundowało tablicę pamiątkową, która obecnie jest wmurowana w ścianę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ostatnim naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowcu był Stanisław Bielecki.Z chwilą wybuchu II wojny światowej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została przekształcona w posterunek zawodowy na czele, którego stanął Edmund Waligóra. W tym czasie siedziba straży została przeniesiona do centrum miasta na obecną Aleję 3 - go Maja. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta Ostrowca okupant zezwolił na poruszanie się członkom straży w okresie całej doby.Po zakończeniu II wojny światowej powstała Zawodowa Straż Pożarna, która w dalszym ciągu miała swoją siedzibę przy Alei 3 - go Maja. Pierwszym Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim został Edmund Waligóra późniejszy Szef Służby Operacyjnej Komendy Głównej Straży Pożarnych. Po przeniesieniu Edmunda Waligóry do służby w Komendzie Głównej, Komendantem został kpt. Józef Śliwiński, którego jednocześnie skierowano do szkoły Oficerskiej w Warszawie. W tym czasie obowiązki Komendanta pełnił st. ogn. Kazimierz Domaradzki. Z chwilą ukończenia kursu oficerskiego kpt. Józef Śliwiński został skierowany do służby w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Kielcach. W dalszym ciągu obowiązki Komendanta pełnił st. ogn. Kazimierz Domaradzki. W początku lat 50 kpt. Józef Śliwiński został ponownie przeniesiony do Zawodowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na stanowisko Komendanta, które to pełnił do końca lat 60 -tych. W tym okresie Zawodowa Straż Pożarna podlegała pod Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Święty Florian należy do wielkiej rzeszy męczenników, którzy zginęli na początku IV wieku, za panowania cesarza Dioklecjana. Z niewyjaśnionych do końca powodów Dioklecjan - po 18 latach panowania - wydał w 303 roku kilka następujących po sobie dekretów, zmierzających do wytępienia chrześcijaństwa. Dekrety nakazywały nie tylko aresztowania i represje, ale także kasację mienia kościelnego, zburzenie świątyń i zniszczenie ksiąg kościelnych. Jedną z ofiar represji stał się Florian, oficer legionu naddunajskiego z prowincji Noricum. Jego legion stacjonował w obozie Lauriacum - tam, gdzie dziś położone jest najstarsze miasto Austrii - Enns. Z opisu jego męczeństwa („Passio Floriani”), pochodzącego z VIII wieku, dowiadujemy się, że podczas zarządzonego obowiązku złożenia ofiary rzymskim bogom, jednoznacznie zadeklarował swoją wiarę: „Panie, Boże mój, w Tobie złożyłem nadzieję i nie mogę zaprzeć się Ciebie, lecz walczę dla Ciebie i Tobie składam ofiarę pochwalną”.Akwilin, namiestnik prowincji, usiłował przekonać swojego podwładnego do podporządkowania się cesarskim zarządzeniom: „Chodź i złóż ofiarę bogom jak ja, czy też Twoi towarzysze broni, abyś żył z nami i nie został ukarany wraz z zaprzańcami zgodnie z poleceniem cesarzy”. Gdy jednak perswazja, a nawet zarządzona kara chłosty nie dały rezultatu, skazano go na śmierć. Dnia 4 maja 304 roku został stracony. Kobieta o imieniu Waleria pochowała jego ciało w ustronnym miejscu. Dziś na miejscu pochówku znajduje się słynne opactwo Sankt Florian.

 

Św. Florian, jak żaden z męczenników tamtych czasów, związany jest z dziejami polskiego narodu. W drugiej połowie XII wieku, a więc w trudnej dobie rozbicia dzielnicowego, książę Kazimierz II Sprawiedliwy skierował prośbę do papieża Aleksandra III, a później także do Lucjusza III, o przekazanie katedrze wawelskiej relikwii któregoś z czczonych męczenników. Prośbę tę spełnił Lucjusz III w roku 1184, wysyłając z relikwiami św. Floriana biskupa Modeny Idziego. „Ten - jak czytamy u Jana Długosza - przybywszy ze świętymi szczątkami do Krakowa 27 października 1184r., został przyjęty z wielkimi honorami, wśród oznak powszechnej radości i wesela przez księcia Kazimierza, biskupa krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasztory, które wyszły naprzeciw niego siedem mil.” Odtąd św. Florian należy do grupy świętych cieszących się w naszym kraju szczególnym kultem. Natomiast więź św. Floriana z samym Krakowem jest do dziś niekwestionowana. W miejscu, gdzie przed murami Krakowa stanęły wozy wiozące relikwie, wybudowano kościół. To dzisiejsza kolegiata św. Floriana na Kleparzu. Kościół ten określił też w pewnej mierze szczególny kształt kultu Świętego.

W 1528 roku w Krakowie wybuchł groźny pożar, który zniszczył sporą część miasta. Pożoga dotknęła zwłaszcza dzielnice Kleparz, gdzie ocalał jedynie kościół św. Floriana. Wydarzenie to zostało odczytane jako znak szczególnej interwencji jego Patrona. Odtąd za jego wstawiennictwem wypraszano ochronę przed klęską ognia. Figury Świętego zaczęły pojawiać się w bramach miejskich, a także na rynkach i placach. Patronował też wszystkim walczącym z pożarami. Do dzisiejszego dnia kojarzony jest przede wszystkim jako patron strażaków, chociaż przez wieki za swojego opiekuna obierali go także przedstawiciele zawodów pracujący w pobliżu ognia, a więc hutnicy, koksownicy, metalowcy, a nawet kominiarze. Kult Świętego wyraża się nie tylko w modlitwach, pieśniach czy zamawianych ku jego czci mszach świętych, ale także w figurach i obrazach, witrażach, sztandarach zakładowych i chorągwiach procesyjnych.

Od początku istnienia straży pożarnej w Polsce strażacy obchodzili swe święto w dniu 4 maja, czyli w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Floriana. Jednak od 1950 r. władze Polskie Rzeczypospolitej Ludowej ze względów ideologicznych zabroniły organizowania tzw. floriańskich uroczystości w dniu 4 maja, narzucając jednocześnie inny terminy „Święta Strażaka”. Pod koniec przemian ustrojowych w 1989r. nasiliły się żądania środowiska strażackiego o przywrócenie Święta Strażaka w dniu męczeńskiej śmierci św. Floriana. W efekcie, po czterdziestu latach, w 1990 roku powrócono do daty „4 maja”.

Wydział poczynił starania o przyznanie środków na kupno działki i budowę nowej siedziby straży pożarnej przy ulicy Bałtowskiej 50 ( obecna ulica Wardyńskiego 32). Budowę zakończono w połowie lat 60 - tych. Był to na ówczesne czasy budynek typowy odpowiadający wszelkim normom stawianym jednostkom zawodowym straży pożarnych w kraju. Wraz z oddaniem nowego obiektu zwiększył się stan osobowy jednostki i jego usprzętowienie. Jednostka otrzymała nowoczesny samochód na podwoziu Stara posiadający motopompę i zbiornik na wodę. W tych latach Komenda Zawodowej Straży Pożarnej pełniła jednocześnie obowiązki Komendy Garnizonu, w skład której wchodziły jednostki Zakładowej Straży Pożarnej z Huty „Ostrowiec", Cegielni „Jadwigów", Cukrowni „Częstocice", Browaru, PKS, Zakładów Odzieżowych. Z dniem l maja 1969 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim powołało na stanowisko Komendanta mł. kpt. poż. Jana Waśniewskiego, odwołując jednocześnie z tej funkcji kpt. Józefa Śliwińskiego pozostawiając go na stanowisku Zastępcy Komendanta. Po śmierci kpt. Józefa Śliwińskiego w 1969 roku zastępcą Komendanta został ppor. poż. Stanisław Bocheński, który był Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr I Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św.

Po podziale administracyjnym kraju w 1975 roku Komenda Zawodowej Straży Pożarnej pełniła jednocześnie obowiązki Komendy Rejonowej Straży Pożarnych i obejmowała swym zasięgiem następujące gminy: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, Łagów i Nową Słupię. W celu poprawy warunków pełnienia służby i rozrostu jednostki dokonano modernizacji obiektu w postaci dobudowania sali gimnastycznej i świetlicy. W tym samym okresie poczyniono starania i uzyskano pomieszczenia po dawnej Firmie Instalacyjnej „Radomskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych.
W tym czasie na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kielcach utworzono w tutejszej Jednostce Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego. Ośrodek szkolił dla potrzeb całego województwa szeregowych, podoficerów oraz różnych specjalistów.
W dniu 22 maja 1976 roku z okazji 75 rocznicy powołania straży pożarnej społeczeństwo Ostrowca Świętokrzyskiego ufundowało sztandar dla Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej jako dowód wdzięczności za działalność zapobiegawczą oraz interwencyjną prowadzoną przez strażaków. Sztandar został udekorowany honorową odznaką „za zasługi dla kielecczyzny". Główna uroczystość odbyła się na Placu Wolności. Natomiast na ścianie frontowej budynku remizy w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej 50 (obecna Wardyńskiego 32) odsłonięte tablicę pamiątkową, która została wykonana przez pracowników Huty „Ostrowiec" z inicjatywy Dyrektora Naczelnego Huty im. M. Nowotki mgr inż. Adama Śniadowskiego.
Ważne uroczystości:

Dnia 22 maja 1976 r. odbyła się obchody 75 – lecia powołania straży pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uroczystość ta została uhonorowana przekazaniem sztandaru ( ufundowania sztandaru podjął się mgr Tadeusz Szczygieł – Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji).
Sztandar został udekorowany honorową odznaką „ za zasługi dla kielecczyzny” przyznaną przez PWRN a odbyła się ona w najokazalszym miejscu naszego miasta na Placu Wolności.
Na uroczystości przybyli m.in.

 • Komendant Główny Straży Pożarnych - płk. poż. Zygmunt Jarosz
 • V-ce Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej – M. Derejski
 • Kierownik Wydziału Administracji KW PZPR – H. Czajkowski
 • Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych – płk. poż. mgr Jan Nowak
 • I Sekretarz KM PZPR – Stanisław Karbowniczek
 • Prezydent Miasta Ostrowca Św. – mgr Jan Ślusarz
 • Komendantem Rejonowym Straż y Pożarnych w Ostrowcu Św. był mjr poż. Jan Waśniewski.

Na uroczystość tą oprócz zaproszonych gości przybyły delegacje z poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych z rejonu działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych.
Z okazji 75 rocznicy powołania straży na ścianie frontalnej budynku remizy w Ostrowcu przy ul. Bałtowskiej 50 odsłonięto tablicę pamiątkowa, która została wykonana przez pracowników HUTY im. M. Nowotki w Ostrowcu.
Uroczystości zostały zakończone defiladą pieszych i zmotoryzowanych Straży Pożarnych.

11 czerwca 1978 r. zostały zorganizowane I Zawody Rejonowe Ochotniczych Straży Pożarnych w których uczestniczyło 12 jednostek OSP.

 • ZOSP „Agrometr” Kunów
 • OSP Jędzrzejowice
 • OSP Bodzechów
 • OSP Witosławie
 • OSP Waśniów
 • OSP Grzegorzowie
 • OSP Łagów
 • OSP Kunów
 • OSP Bałtów
 • OSP Bukowie
 • OSP Janik
 • OSP Nietulisko Duże

W zawodach tych brały udział także drużyny młodzieżowe:

 • MDP przy OSP Waśniów,
 • MDP przy OSP Chmielów,
 • MDP przy OSP Nietulisko Duże

W ćwiczeniach na sucho zwyciężyło OSP Bukowie, w ćwiczeniach alarmowo – bojowych i sztafecie zwyciężyło ZOSP „Agrometr” Kunów. W śród drużyn młodzieżowych najlepsza okazała się MDP przy OSP Waśniów. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej był mjr poż. Aleksander Miernik. Na zawody przybył Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Kiecach płk. poż. mgr Jan Nowak oraz prezesi Zarządów Gminnych ZOSP.

Na początku lat 80 - tych nastąpiła modernizacja obiektu polegająca na podłączeniu gazu i ciepła z miejskiej magistrali. Dla potrzeb podniesienia sprawności fizycznej funkcjonariuszy pobudowano ścianę ćwiczeń wraz z torem przeszkód. W tych samych latach nastąpił dalszy rozwój jednostki w postaci wzrostu etatów osobowych oraz usprzętowienia. Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Jednostka została przekwalifikowana do I kategorii Zawodowych Straży Pożarnych.19.05.1985- Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Ostrowcu Ostrowiec był tym razem miejscem inauguracji wojewódzkich odchodów Dnia Strażaka i Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Na tę uroczystość przybyli przedstawiciele służby pożarniczej, działacze i członkowie OSP, pracownicy ochrony przeciwpożarowej oraz funkcjonariusze SP z całego województwa.Delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wieńce pod pomnikiem Wdzięczności. Kolejnym punktem obchodów był uroczysty apel.Odświętny charakter miało także spotkanie a władzami polityczno- administracyjnymi województw. Było ono okazja do uhonorowania wyróżniających się jednostek i funkcjonariuszy pożarnictwa. Wśród nagrodzonych była także ostrowiecka Zawodowa Straż Pożarna, której sztandar został udekorowany odznaką „ Za zasługi dla kielecczyzny”Ośmiu strażaków wyróżniono krzyżami zasługi. Wręczono tez grupie zasłużonych medale 40-lecia oraz odznaki regionalne, resortowe, i dyplomy uznania za wyniki osiągane we współzawodnictwie. Niewątpliwą atrakcja dla mieszkańców Ostrowca była defilada strażacka, w której wzięło udział 9 kompanii SP, w tym jednej kompanii honorowej z Kielc oraz przejazd 12 samochodów pożarniczych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt pożarniczy.W uroczystości uczestniczyli: sekretarz KW partii w Kielcach Tadeusz Świerczyński, wojewoda Włodzimierz Pasternak a także Wojewódzki Komendant Straży Pożarnych płk. poż. mgr Jan Nowak i zastępca płk. mgr Marian Oksiński.

W związku z uzyskaniem zaopatrzenia emerytalnego i przeniesieniem w stan spoczynku ppłk. Poż. Jana Waśniewskiego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Ostrowcu Św. w dniu 30 sierpnia 1991 roku odbyło się uroczyste spotkanie , w którym udział wzieli kpt. poż. inż. Stanisław Gacek – Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Kielcach, mjr poż. mgr Jacenty Socha. Na spotkaniu wręczono nominację por. poż. mgr. inż. Jarosławowi Dąbrowskiemu na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Ostrowcu Św.Dnia 1 lipca 1992r. powołana została Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.. Pierwszym Dowódcą JRG 1 został kpt. mgr inż. Krzysztof Dobrowolski. W wyniku przeobrażeń ustrojowych z dniem l lipca 1992 roku została powołana do życia nowa formacja ratowniczo - gaśnicza. Nastąpiła zmiana nazwy na Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku tych zmian uległy rozwiązaniu Zakładowe Zawodowe Straże Pożarne działające w Hucie „Ostrowiec", a na bazie Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Huty „Ostrowiec" przy ul. Świętokrzyskiej powstała Jednostka Ratowniczo -Gaśnicza Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej.Nowa służba ratowniczo - gaśnicza rozszerzyła zakres swoich działań w porównaniu do zadań stawianych wcześniej przed Strażą Pożarną. Państwowej Straży Pożarnej przypisano do zakresu działań oprócz gaszenia pożarów ratownictwo drogowe, chemiczne, ekologiczne, medyczne, wysokościowe i wodne. Obszar chroniony przez Komendę nie uległ zmianie.Z dniem 1 grudnia 1992r. „Huta Ostrowiec” przekazała do użytkowania Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach obiekt Strażnicy Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Zakładu Hutniczo – Przetwórczego wraz z urządzeniami, sprzętem silnikowymi przynależną działką gruntu oraz 29 pracowników ZZSP.

Z dniem l stycznia 1999 roku, po wejściu w życie reformy administracyjnej kraju powołano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Siłę operacyjną Komendy stanowią dwie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP. Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Św. pod względem ochrony przeciwpożarowej zabezpiecza Miasto Ostrowiec Św. Miasto i Gminę Ćmielów , Miasto i Gminę Kunów, Gminę Bałtów, Bodzechów i Waśniów, w sumie 143 miejscowości. Powierzchnia obszaru chronionego przez ostrowiecką straż wynosi 615, l km m2, zamieszkuje go 118 tyś. mieszkańców. Komenda Powiatowa PSP spełnia wiodącą rolę w zakresie likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń oraz współpracy z innymi służbami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu.
W związku z przeprowadzeniem reformy i z wprowadzeniem nowego podziału terytorialnego w Polsce, z dniem 1 stycznia 1999r. zmianie ulega nazwa Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. A co za tym idzie nową nominację na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje mł. bryg. mgr inż. Jarosław Dąbrowski z rąk z – cy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. mgr inż Zbigniewa Muszczaka.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 247 62 00

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka

Odwiedzin dziś 61

Odwiedzin od 05.02.2019 171871

Kubik-Rubik Joomla! Extensions